Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.subporter.nl berusten bij Stichting SUBporter. Alle rechten van namen en logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SUBporter informatie (teksten, beelden en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

 

Linken en refereren naar SUBporter mag wel. Het liefst met de URL http://www.subporter.nl/. SUBporter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van en publicatie van onderdelen op deze website.

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, voor persoonlijk en commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. SUBporter aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat SUBporter zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SUBporter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

SUBporter beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. SUBporter kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat

• het gebruik van andere bezoekers stoort

• het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of

• de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten

is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door SUBporter niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. SUBporter wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. SUBporter aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.